Wedstrijdreglement De Grote K3 Karaoke Wedstrijd

1.        Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door FUN Belgium nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert I-laan 244, 8200 Brugge hierna genoemd: “Fun”.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Fun dient te treffen in het kader van deze wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.

2.        Wie kan deelnemen?

a.         Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België.  Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen.  Deze toestemming kan door Fun worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.
Deelnemers aan K3 Karaoke wedstrijd zijn minimaal 4 jaar en maximaal 14 jaar oud.
Deelname is volledig gratis.

b.        Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van Fun alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3.        Periode

De eerste 10 inzendingen per winkel gaan door naar de live karaoke optredens. De live karaoke optredens lopen van zaterdag 30/9/2017 tot en met zondag 29/10/2017, verspreid over verschillende dagen over verschillende winkels.
De geselecteerden worden elke keer uiterlijk op de maandag vóór de live optredens van die week bekendgemaakt, via mail.  Vb. op maandag 25 september wordt bekendgemaakt wie doorgaat naar eerste de live karaoke optredens op zaterdag 30/9 en zondag 1/10. Indien dit vroeger kan, dan zal dit vroeger gebeuren.
 

 

4.        Inhoud en verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt als volgt:

1. Inschrijvingen
Op voorhand dien je je in te schrijven op fun.be/K3. Alleen deelnemen mag. Als je  1 of 2 vriend(inn)en hebt met dezelfde muzikale passie kun je je ook met 2 of 3 inschrijven.

Het is een troef om een filmpje in te zenden waarin jullie zingen (bv. 10.000 luchtballonnen). Dit is geen must.

Je kan je maar één keer inschrijven. Daarbij kies je een Fun winkel waarbij een datum en tijd vermeld staan voor het live karaoke optreden, waarvoor je geselecteerd kan worden. Opgelet: eenmaal een datum/winkel gekozen, kan je geen andere datum/winkel meer kiezen. Fun behoudt het recht om je te diskwalificeren indien er misbruik gemaakt wordt.
Per winkel gaan de eerste 10 eerste inschrijvingen door naar de live karaoke optredens in de door hen gekozen Fun winkel (zie puntje 3 Periode).

2. Voorrondes
Op zaterdag 30 september, zondag 1 oktober, zaterdag 7 oktober, zondag 8 oktober, zaterdag 14 oktober, zondag 15 oktober, zaterdag 21 oktober, zondag 22 oktober, zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober vinden de live karaoke optredens plaats in alle winkels. Tijdens het karaoke live optreden zelf worden de deelnemers bijgestaan door de K3 zangcoach en twee K3 koorleden. Tijdens deze optredens zal K3 niet aanwezig zijn. Na de karaoke live optredens gaat, per Fun winkel,  het beste optreden door naar de grote finale. Indien bepaalde deelnemers niet aanwezig kunnen zijn op de ingeschreven datum wordt een andere deelnemer gekozen. Het is niet mogelijk om te veranderen van datum/winkel.

3. Finale
De grote finale vindt plaats op 12 november 2017 in Fun Sint-Denijs-Westrem, in het bijzijn van K3 en Miguel Wiels. Zij zijn die dag de jury en kiezen de winnaar (dit kan een groepje zijn maar evengoed een solozanger(es)).

De beslissing van de Studio 100 jury tijdens selecties, voorrondes en de finale is bindend. Over de uitslag van de K3 Karaoke wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

5.        De prijs

5.1. Prijs

De winnaar van de grote finale mag samen met Miguel Wiels een K3 nummer opnemen in de echte K3 zangstudio op woensdag 22/11/2017 (onder voorbehoud van wijzigingen). Tijdens die opnames zal K3 niet aanwezig zijn. Gelieve deze datum vrij te houden (!)

5.2. Opnametermijn prijs    

Er wordt contact opgenomen met de winnaar. Op woensdag 21/11/2017 gaat de opname in de zangstudio door. Deze datum moet vrijgehouden worden.

5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant …) dan heeft Fun het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Fun en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

6.        Bekendmaking winnaar

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de finale op 12 november in Fun Sint-Denijs-Westrem.

7.        Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan Fun meedelen zullen uitsluitend door Fun gebruikt worden om hen occasioneel te contacteren. Daarnaast kan jouw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit Nederland dan wel België komen. Je kan je gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Fun! op bovenvermeld adres met een kopie van jouw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Fun per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

8.        Algemene bepalingen

Fun kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

Fun behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Deelname aan De Grote K3 Karaoke Wedstrijd geeft automatisch recht op publicatie van beelden.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement.  Fun zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Fun kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Fun zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van Fun vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Fun in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Fun op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Fun met u contact zal opnemen.  Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

9.        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt, naargelang de woonplaats van de deelnemer, beheerst door het Belgisch recht.  Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Fun. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brugge.

Betaal veilig makkelijk en snel

07-03-2021 09:44:02 Europe/Brussels +0100