Wedstrijdreglement – Carnaval klaswedstrijd: stuur ons je gekste klascarnavalsfoto en win een spellenpakket voor je klas t.w.v. €100!

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De vennootschap FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244 (hierna ‘Fun’) organiseert een actie onder de benaming “Klaswedstrijd: stuur ons je klascarnavalsfoto op en win een spellenpakket twv 100 euro voor je klas!” (hierna: de “actie”) op de website met domeinnaam http:.//www.fun.be/carnaval-klaswedstrijd  (hierna: ”website”) van 21/2/2014 tot en met 10/3/2014 (hierna: “de duurtijd”).

De Algemene Voorwaarden worden aan de deelnemer gecommuniceerd en zijn ten allen tijde raadpleegbaar op http://www.fun.be/. Bij deelname verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

ONDERWERP WEDSTRIJD 
In het kader van deze actie, organiseert Fun van 21/2/2014 tot en met 10/3/2014 om 23u59 een wedstrijd onder de naam “Klaswedstrijd: stuur ons je klascarnavalsfoto op en win een spellenpakket twv 100 euro voor je klas!”. Deze actie impliceert dat de deelnemer kans maakt op een prijs.

 

DEELNAMEVOORWAARDEN 
Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar, met uitzondering van alle personen die direct of indirect meegewerkt hebben aan de realisatie van deze wedstrijd, hun familieleden of medewerkers van Fun. Indien de deelnemer niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dient deze de voorafgaande, expliciete toestemming te bekomen van zijn/haar ouder of voogd. Fun is gerechtigd deze toestemming ten allen tijde op te vragen.

 

BEKENDMAKING VAN DEZE WEDSTRIJD 
Deze wedstrijd wordt aangekondigd via de Fun website, de Fun Facebookpagina en de Fun mailing van 21/2/2013

 

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD 
Deze wedstrijd heeft als doel de klas te belonen die de leukste of origineelste foto opstuurt. Een onafhankelijke jury bestaande uit 3 personen kiest de winnende foto.

 

PRIJZEN 
De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Volgende prijs is voorzien:

    • Spellenpakket naar keuze uit het Fun gezelschapsspellen assortiment ter waarde van 100 euro.

De enige rechtmatige ontvanger van het spellenpakket zijn scholen of klassen. Private personen komen niet in aanmerking voor de ontvangst van de prijs.

De foto’s, afbeeldingen, de opgegeven waarde van de prijzen is puur indicatief en niet-bindend! De winnaars worden zo snel mogelijk verwittigd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS – RECHT OP AFBEELDING
De gegevens van de deelnemers zullen niet verkocht, verhuurd of geruild worden en blijven toegankelijk en wijzigbaar.

De afbeeldingen worden, volgens het recht op afbeelding van toepassing op -18-jarigen, niet zonder toestemming openbaar gemaakt. Deze afbeeldingen blijven ten allen tijde afgeschermd van de openbaarheid, tenzij aangegeven wordt dat deze toch op de Fun Facebook pagina mogen verschijnen.

UITSLUITING EN VERVOLGINGEN 
Fun houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze wedstrijd belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing of fraude pleegt in de actie zoals in dit reglement omschreven.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Fun houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van Fun. Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt. Fun wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs

 

AANVAARDEN VAN HET HUIDIGE REGLEMENT 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de organisatoren moet genomen worden in het kader van deze wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Over elementen die in dit reglement niet zijn voorzien, zal de organisator in laatste aanleg beslissen. Er zal geen communicatie gebeuren met betrekking tot deze wedstrijd.

 

WEDSTRIJDADRES 
Elke klacht over deze wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: 
Fun Belgium nv, ”Klaswedstrijd Carnaval”, Koning Albert l-laan 244, 8200 Brugge

 

WETGEVING EN RECHTBANK 
Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De wedstrijd op zich kan echter niet het onderwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zijn de Rechtbanken van Brugge.

Betaal veilig makkelijk en snel

02-03-2021 17:29:22 Europe/Brussels +0100