BLACK FRIDAY  100 toppers 100% terugbetaald | Wees snel want OP=OP! Bekijk snel de selectie ›

TIJDELIJK  GRATIS verzending op tuinmeubels, speelhuisjes & -torens en trampolines anders €50

Geniet nu van 15% korting op buitenspeelgoed* | Naar het buitenspeelgoed › *niet geldig op BERG, Salta en EXIT

Algemene voorwaarden FUN Belgium NV

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door FUN BELGIUM worden geleverd of door een derde partij die optreedt als onderaannemer van FUN BELGIUM;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Klant: elke bezoeker van de website van FUN en elke (rechts)persoon die een bestelling plaatst via de website.
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Transactie: een verkoop op afstand of een reservatie door de klant en dit voor een product en/of dienst te verstrekken door FUN BELGIUM of haar dienstverleners;
1.6 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of FUN BELGIUM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand in casu 14 dagen na ontvangst van de levering (cfr. infra artikel 6.3)
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen FUN BELGIUM en haar verbonden ondernemingen enerzijds, en de klant anderzijds wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, een reservatie van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en FUN BELGIUM gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
1.11 AVG: Algemene verordening gegevensbescherming of Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking treedt op 25 mei 2018;
1.12 Website: onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites van FUN BELGIUM NV zoals onder meer www.fun.be, hierna “website”.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

FUN BELGIUM NV
Koning Albert I Laan 244
8200 Sint-Michiels
België

+32 (0)50 58 04 67 (Maandag t.e.m. zaterdag: 09:00 - 18:00)
Info@fun.be

BTW 0440 072 766

BE24 5645 1386 2338

FUN is een handelsnaam gebruikt door de Naamloze Vennootschap FUN BELGIUM NV waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, BTW 0440 072 766 (hierna “FUN BELGIUM”). Alle commerciële transacties (goederen en diensten) tussen FUN BELGIUM en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens integraal van toepassing op de verkoop/bestelling/reservatie van goederen via de websites gelinkt aan FUN BELGIUM zoals gedefinieerd in artikel 1.12 van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FUN BELGIUM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FUN BELGIUM en de klant en dit zowel voor verkopen op afstand (webshop), reservaties van artikelen voor afhaling in de winkel (click & collect) en aankopen in de fysieke winkels.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FUN BELGIUM voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de klant van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan kennisnemen of op enige andere kosteloze wijze.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn bij de verkoop op afstand of reservatie, zijn onderhavige algemene voorwaarden ondergeschikt aan de product –of dienstenspecifieke voorwaarden en zijn zij slechts van toepassing in 2e orde.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FUN BELGIUM of rechthoudende derden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
FUN BELGIUM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FUN BELGIUM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

5.2 FUN BELGIUM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FUN BELGIUM biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

5.3 FUN BELGIUM kan tevens in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5.4 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. FUN BELGIUM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 6 – Het aanbod

6.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als FUN BELGIUM gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FUN BELGIUM niet.

6.3 Sommige producten van FUN BELGIUM worden aangeboden in assortimenten van kleuren of modellen. Indien een product op afstand wordt gekocht of gereserveerd, is het mogelijk dat dit niet exact overeenstemt in kleur of model als de getoonde afbeelding. FUN BELGIUM zal in haar omschrijving van een product of dienst op één van bovenvermelde websites steeds melding maken of het product en/of dienst onderdeel uitmaakt van een assortiment.

6.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6.5 Door het aanbod van producten en/of diensten verbindt FUN BELGIUM er zich geenszins toe dat alle producten en/of diensten steeds ten allen tijden voorradig zijn. Bij stockbreuken stelt FUN BELGIUM alles in het werk om de door de klant bestelde of gereserveerde goederen zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen, en dit via levering op het door de klant aangegeven adres of in één van de filialen van FUN BELGIUM. Indien producten en/of diensten niet meer kunnen geleverd worden, zal FUN BELGIUM overgaan tot annulatie van het order en een integrale terugbetaling van de klant. Maar een terugbetaling van bestellingen betaald met een cadeaubon gebeurt NIET in speciën. Je krijgt van FUN een nieuwe tegoedbon, die je bij een volgende aankoop online of in de winkel kan innen.

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze overeenkomst kan zowel betrekking hebben op een verkoop op afstand van een product en/of dienst als een reservatie door de klant op de beschikbare voorraad van FUN BELGIUM of haar onderaannemers.

7.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en aldus een overeenkomst tot stand heeft gebracht, bevestigt FUN BELGIUM langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht en overeenkomst. Bij gebreke van dergelijke bevestiging door FUN BELGIUM kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt bij een transactie, treft FUN BELGIUM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het voor een veilige webomgeving zoals voorgeschreven door de AVG. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen of doen in acht nemen door de door haar aangestelde dienstverleners.

7.4 FUN BELGIUM kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien uit deze informatie blijkt dat de klant het verschuldigde bedrag gekoppeld aan zijn verkoop op afstand niet voldaan heeft of kan voldoen, behoudt FUN BELGIUM zich het recht de voorhanden zijnde transactie en bijhorende overeenkomst niet uit te voeren zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant;

7.5 In tegenstelling tot een verkoop op afstand, zal bij een reservatie de overeenkomst tot stand komen op het tijdstip dat FUN BELGIUM de reservatie van de klant bevestigt. Deze reservatie wordt gemaakt door de klant op basis van het aanbod verstrekt door FUN BELGIUM. De betaling door de klant gebeurt op het tijdstip dat de reservatie door de klant wordt afgehaald in het door de klant aangeduide verkooppunt van FUN BELGIUM.

7.6 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het adres van FUN BELGIUM waar de klant met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de transactie; 
 • Indien de klant een herroepingsrecht heeft, een formulier voor herroeping.

7.7.        Conform onderhavige algemene voorwaarden is het de klant geenszins toegelaten de rechten en plichten voortvloeiende uit het afsluiten van een overeenkomst tussen FUN BELGIUM en zichzelf over te dragen naar een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van FUN BELGIUM.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van enige redenen ontbinden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).

Voormeld herroepingsrecht is enkel van toepassing op verkopen op afstand tussen de klant en FUN BELGIUM, zoals gedefinieerd in onderhavige algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht kan ingeroepen worden met behulp van het modelformulier voor herroeping, gepubliceerd op de website van FUN BELGIUM. Dit formulier dient vervolledigd, gedagtekend en ondertekend teruggestuurd te worden naar FUN BELGIUM.

8.2 De in artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. FUN BELGIUM mag, mits hij de klant hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

8.3 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

8.4 De in artikel 8.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

8.5  Indien FUN BELGIUM de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet ter beschikking stelt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar klantendienst@fun.be of naar Koning Albert I-laan 244, 8200 BRUGGE (België).

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Artikel 9 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2 In het geval de klant het teruggezonden goed verregaander gebruikt heeft dan nodig om te beoordelen of hij het goed wenst te behouden zal de waardevermindering die het goed geleden heeft door dit verregaander gebruik worden aangerekend aan de klant.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

10.1 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan FUN BELGIUM. Het modelformulier voor herroeping kan geconsulteerd worden op de website van FUN BELGIUM.

10.2 Zo snel als mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 10.1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan een medewerker van FUN BELGIUM in één van haar vestigingen. Dit hoeft niet als FUN BELGIUM heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

10.3 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en conform de door FUN BELGIUM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

10.5 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij het product / bestelformulier (plaats waar dit vermeld wordt) uitdrukkelijk aangeeft de kosten zelf te dragen.

10.6 De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van het product verkocht op afstand, indien FUN BELGIUM de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt;

10.7 De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • FUN BELGIUM heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.

10.8 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van FUN BELGIUM bij herroeping

11.1 Als FUN BELGIUM de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt het na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.2 FUN BELGIUM vergoedt alle betalingen gedaan door de klant, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. De terugbetaling van het product en/of dienst zal slechts uitgevoerd worden na ontvangst van het product in één van de filialen van FUN BELGIUM of het in het hoofdmagazijn. Dit conform artikel 9.1 en 9.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

11.3 De terugbetaling door FUN BELGIUM zal bij voorkeur gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de klant tenzij deze een andere voorkeur heeft aangegeven. De terugbetaling geschiedt kosteloos en zonder aanrekening van administratieve kosten.

11.4 De terugbetaalde leveringskosten zullen steeds het integrale bedrag van de leveringskost vertegenwoordigen op voorwaarde dat het om een uitoefening van het herroepingsrecht gaat en de klant gekozen heeft voor een standaard levering. Kosten van leveringen volgens specifieke wensen van de klant, en aldus aan een hogere kost dan een standaard levering, zullen slechts terugbetaald worden aan het tarief van een standaard levering.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

12.1 FUN BELGIUM kan volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht welke dan ook zal gemeld worden bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Dienstenovereenkomsten, al dan niet uitgevoerd door een onderaannemer van FUN BELGIUM, na gedeeltelijke of volledige uitvoering van de dienst, en op voorwaarde dat:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  • de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra FUN BELGIUM of haar onderaannemer de overeenkomst uitvoert;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie;
 • Dienstenovereenkomsten welke slaan op de huur van een foodtruck of gelijkaardige cateringactiviteiten;
 • Gepersonaliseerde producten waaronder niet limitatief begrepen ballonnen, drukwerk en alle andere producten aangeboden door FUN BELGIUM en/of haar onderaannemers;
 • Verzegelde producten van welke aard dan ook (dit zijn niet zomaar alle producten, enkel materiële dragers van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur waarvan de zegel is verbroken.)
 • Producten die omwille van hygiëne na de verbreking van de zegel niet meer kunnen worden teruggestuurd.

Artikel 13 – De prijs

13.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

13.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw naar Belgisch recht.

Artikel 14 - Promoties

14.1. FUN BELGIUM voert op regelmatige basis allerlei promoties, kortingsacties en/of prijsdalingen zowel online (website) als offline (winkels). Voor deze promoties voorziet FUN BELGIUM steeds voldoende voorraad over de vestigingen heen en dit zolang de actie loopt.

FUN BELGIUM kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden bij een voortijdige uitputting van de voorraad wegens onverwacht succes van een bepaalde promotie.

14.2. Alle promoties, kortingsacties en prijsdalingen zijn erop gericht om de klant een voordeel op te leveren bij de aankoop van artikelen voor zichzelf, zijn gezin of als cadeautje. FUN BELGIUM omschrijft dergelijke aankopen als aankopen voor ‘eigen gebruik’.

Elke actie heeft specifieke actievoorwaarden en eventuele beperkingen in het te bestellen aantal of maximumbedrag. De klant wordt daarover geïnformeerd in de aankondiging van de actie.

Naast die specifieke actievoorwaarden geldt voor alle promoties, kortingsacties en prijsdalingen ook steeds de algemene actievoorwaarde dat de actie enkel toepassing kan vinden bij aankopen voor eigen gebruik of aankopen zoals omschreven in 14.4.2.

Het is bijgevolg niet toegelaten de artikelen aan te kopen met het oog op doorverkoop aangezien dit strijdig is met deze voorwaarde.

14.3. Het voormelde betekent dat FUN BELGIUM zich het recht voorbehoudt om aankopen te blokkeren bij een vermoeden van intentie tot doorverkoop.

In geval van dergelijke blokkering zal FUN BELGIUM contact opnemen met de klant, die steeds het recht heeft op korte termijn te bewijzen dat de aankopen niet bedoeld zijn voor doorverkoop. Als dit bewijs op korte termijn wordt geleverd, zal FUN BELGIUM de blokkering opheffen en zal de aankoop kunnen doorgaan. Wordt dit bewijs niet geleverd, dan wordt de aankoop definitief geannuleerd.

Aankopen van grote hoeveelheden via de website die niet kunnen bestemd zijn voor eigen gebruik, zullen steeds beschouwd worden als aankopen met het oog op doorverkoop en worden steeds geannuleerd zonder het recht tegenbewijs te leveren. Voor aankopen van grote hoeveelheden voor professionele doeleinden dient daarom de werkwijze gevolgd te worden zoals voorzien in 14.4.2.

Bij annulering van de bestelling door FUN BELGIUM wordt het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort aan de klant, binnen de acht werkdagen na definitieve annulering.

14.4. Aankopen voor professionele doeleinden zijn uiteraard steeds welkom bij FUN BELGIUM:

1. Voor eigen gebruik kan dat via de winkels of de website;

2. Voor aankopen van grotere hoeveelheden voor doorverkoop of personeel / medewerkers van de professionele klant dient de B2B afdeling van FUN BELGIUM gecontacteerd te worden.

Artikel 15 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

15.1 FUN BELGIUM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

15.2 Een door FUN BELGIUM of haar onderaannemer verstrekte extra garantie beknot geenszins de wettelijke rechten van de klant conform de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming. Extra garantie omvat een extra recht welke door FUN BELGIUM of haar onderaannemer wordt aangeboden aan de klant indien een product en/of dienst een defect of productiefout vertoont.

15.3 Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de de geplaatste bestelling. Dit betekent dat hij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig is.

15.4 De standaardgarantie en extra garantie zal slechts door FUN BELGIUM gewaarborgd worden op voorwaarde de klant kan aantonen dat het product bij FUN BELGIUM werd aangekocht op basis van een origineel aankoopbewijs.

Artikel 16 – Levering en uitvoering

16.1 FUN BELGIUM zal met zorgvuldigheid en naar best vermogen alle leveringen uitvoeren in navolging van een bestelling van producten en/of de aanvraag tot het verstrekken van een dienst.

16.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan FUN BELGIUM kenbaar heeft gemaakt. Deze plaats van levering kan zowel een adres zijn op locatie aangeduid door de klant of in één van de filialen van FUN BELGIUM indien de klant het product zelf wenst op te halen bij een reservatie of click and collect.

16.3 FUN BELGIUM zal, na ontvangst van betaling, de bestelling uitvoeren binnen een termijn van 30 dagen tenzij een andere leveringstermijn door de klant werd gevraagd en bevestigd door FUN BELGIUM. Indien FUN BELGIUM of haar onderaannemers de bestelde goederen niet tijdig kan leveren, kan de klant kosteloos de bestelling annuleren. Geenszins zal de klant aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten gevolge van het niet of niet-tijdig leveren van het product of dienst.

16.4 Conform artikel 4.5 van onderhavige algemene voorwaarden zal FUN BELGIUM de klant voorzien van een integrale terugbetaling indien het de producten of diensten niet-tijdig kan leveren. Maar een terugbetaling van bestellingen betaald met een cadeaubon gebeurt NIET in speciën. Je krijgt van FUN een nieuwe tegoedbon, die je bij een volgende aankoop online of in de winkel kan innen.

16.5 Conform artikel 13.1 van onderhavige algemene voorwaarden, zal FUN BELGIUM alles in het werk stellen voor een correcte en vlekkeloze levering van het bestelde product en/of dienst. FUN BELGIUM blijft verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, en aldus ook voor eventuele schades, tot het tijdstip van levering aan de klant.

16.6 Indien de bestelling van de klant slaat op een dienst, al dan niet te verrichten door een onderaannemer van FUN BELGIUM, zal de overeenkomst tussen de klant en FUN BELGIUM uitwerking hebben op het tijdstip van aanvang van de dienstprestatie. Na aanvang van de dienstprestatie kan de klant geen beroep meer doen op zijn of haar herroepingsrecht conform artikel 10.1.

Artikel 17 – Betaling

17.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen FUN BELGIUM en de klant, dient de klant de verschuldigde bedragen te voldoen langs elektronische weg, via overschrijving of in één van de filialen van FUN BELGIUM. De klant kan de wijze van betaling selecteren op de website van FUN BELGIUM. De klant dient de betaling te voldoen binnen een termijn van 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst.

17.2 Betalen bij Fun kan onmiddellijk via onze betaalprovider Mollie. Wij aanvaarde volgende betalingsvoorwaarden: VISA, PayPal, MasterCard, Maestro, bancontact, IDeal, overschrijving. On- en offline cadeaubonnen van Fun kunnen ook gebruikt worden als betaalmiddel.

17.3 Bij ontstentenis van betaling van de verschuldigde bedragen binnen bovenvermelde termijn, behoudt FUN BELGIUM zich het recht de overeenkomst éénzijdig te annuleren zonder enige schadeloosstelling en zonder recht op verzet door de klant. Indien producten en/of diensten op verzoek van de klant besteld werden, kan door FUN BELGIUM een forfaitaire schadevergoeding opgelegd worden van 15% van het bestelde bedrag met een minimum van 40€.

17.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan FUN BELGIUM te melden. De afwikkeling van de betaling zelf gebeurt door tussenkomst van een derde en valt aldus buiten de verantwoordelijkheid van FUN BELGIUM.

Artikel 18 – Verwerking van persoonsgegevens

18.1 De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de privacy statement van FUN BELGIUM. Deze statement kan je terugvinden op www.fun.be/privacy . De klant kan deze statement ten allen tijden digitaal raadplegen of een exemplaar opvragen via de klantendienst (klantendienst@fun.be).

Artikel 19 – Klachtenregeling

19.1 Indien de klant opmerkingen heeft naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst tot stand gekomen tussen FUN BELGIUM enerzijds, en hem -of haarzelf anderzijds, kan de klant dit melden aan FUN BELGIUM via klantendienst@fun.be .

19.2 Wij verzoeken om opmerkingen of klachten te melden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product of dienst.

19.3 FUN BELGIUM streeft ernaar alle gemelde opmerkingen en/of klachten binnen een termijn van 14 dagen te behandelen. Teneinde het proces te versnellen dienen eventuele klachten gestaafd te worden met beeldmateriaal teneinde een correcte inschatting van het probleem te maken.

19.4 Na het melden van een probleem of klacht, wordt dit ter harte genomen door de klantendienst van FUN BELGIUM. In functie van het voorhanden zijnde probleem zal een adequate oplossing aangereikt worden welke niet-limitatief kan omvatten: een verduidelijking omtrent het gebruik van het product of dienst, een eventuele korting welke toegekend wordt onder de vorm van een cadeaubon, dan wel een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het product of dienst.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper als de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

Bekijk eventueel ook de geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU.

Artikel 20 – Volledigheid van de algemene voorwaarden

20.1 Door zijn bestelling/aankoop/reservatie erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten en plichten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving, i.e. de wetgeving van de marktpraktijken en consumentenbescherming.

20.2 De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen FUN BELGIUM en de klant, in de mate van het mogelijke en in de geest van de oorspronkelijke intenties, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat FUN BELGIUM nalaat de strikte toepassing van één van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover FUN BELGIUM krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert FUN BELGIUM niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

20.3 FUN BELGIUM houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. FUN BELGIUM zal naar best vermogen eventuele wijzigen ten allen tijden communiceren naar de klant. Het niet ontvangen van eventuele communicatie door de klant is geen rechtsgeldige reden om de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bij een verkoop op afstand, een reservatie van een product en/of dienst niet van toepassing te achten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen op www.fun.be  bij het aangaan van een transactie tussen FUN BELGIUM en hem of haarzelf.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

21.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgische recht. Eventuele geschillen welke juridisch dienen beslecht te worden zullen voorgelegd worden aan de hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Bezig met laden...
Betaal veilig en snel met via Mollie