Staking Bpost : houd rekening met mogelijke vertragingen. We doen ons best om je pakje zo snel mogelijk te versturen! 

BLACK FRIDAY  100 toppers 100% terugbetaald | Wees snel want OP=OP! Bekijk snel de selectie ›

TIJDELIJK  GRATIS verzending op tuinmeubels, speelhuisjes & -torens en trampolines anders €50

Profiteer NU › -25% op ALLE zwembaden, spa's en accessoires | Actie geldig t.e.m. 19/06/23

Reglement

Algemeen wedstrijdsreglement

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244, verder in dit document vermeld als “Fun” of “De organisator”.

De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een specifiek wedstrijdreglement. Het algemeen en het specifiek wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Het Wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden op www.fun.be

Deelnemingsvoorwaarden

1/ Ieder natuurlijk persoon in die in België is gedomicilieerd kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

  • de personeelsleden, wettelijk vertegenwoordigers en bestuurders van de Fun-groep
  • de familieleden tot in de eerste graad van voormelde natuurlijke personen,
  • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.
  • alle organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van de actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

2/ Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Fun ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Fun houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door Fun bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. Fun kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

3/ Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van deelname bij meerdere winkelpunten of verschillende adressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel), worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig.

4/ Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.

5/ Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

6/ Fun behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.

Uitsluitingsgronden

1/ Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten.

2/ Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

Westrijdverloop

1/ Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie, ...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2/ In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de Deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere Deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of de schiftingsvraag bepaald uit alle Deelnemers met het juiste antwoord.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de Deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben.

3/ In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de Deelnemer betreft, zoals een foto, tekst of video, wordt de winnaar of worden de winnaars bepaald door Fun in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de Deelnemer Fun de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken, te verwerken, te publiceren of te laten reproduceren op welke drager dan ook en deze desgevallend te (laten) distribueren.

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Fun tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de Deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Fun is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Fun vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet (meer) gepast wordt bevonden.

4/ Indien tijdens een wedstrijd georganiseerd via de social media rekening wordt gehouden met het aantal ‘likes’ dan worden hiermee alle standaard-emoji's bedoeld die aangeduid kunnen worden.

5/ Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

6/ De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.

7/ Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd.

8/ De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via mail of chat verwittigd, en worden op de hoogte gebracht van de manier waarop ze hun prijs zullen ontvangen. Fun draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de , onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars. De niet-winnaars worden niet verwittigd.

Prijzen

1/ Fun maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

2/ De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is persoonlijk, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

3/ De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

4/ De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Publicatiefouten zijn voorbehouden.

5/ Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door Fun werd ontvangen.

Aansprakelijkheid

1/ De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Fun.

2/ Fun is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

3/ Fun is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

4/ Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van Fun.

5/ Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

6/ Indien Fun genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

7/ Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij annulering of afgelasting lastens Fun geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

8/ Fun verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

9/ Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.

Persoonsgegevens

1/ Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens stelt Fun de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend wordt gebruikt voor interne doeleinden en de promotie en verkoop van zijn producten. Fun kan deze gegevens enkel gebruiken indien de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan de wedstrijd. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. De betrokkene heeft steeds kosteloos recht op inzage, verbetering van en verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken. De consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van FUN BELGIUM (klantendienst@fun.be) of via MyAccount.

2/ Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Huidig reglement is onderwerpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en foto’s op de verschillende communicatieplatformen van Fun (Facebookpagina / Twitter / Instagram / websites / …) kunnen vermeld worden.

3/ Zie Privacy Statement

Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Fun te worden gelezen als verwijzend naar zowel Fun als haar mede-organisator(en).

Aanvaarding - aanvraag wedstrijdreglement

1/ Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die Fun, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

2/ De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk

Toezicht - Controle

1/ De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van Fun.

2/ Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

Bezig met laden...
Betaal veilig en snel met via Mollie