Wedstrijdreglement Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De vennootschap FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244 (hierna ‘Fun’) organiseert een actie onder de benaming "Wedstrijd Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes” (hierna: de “actie”) op de website met domeinnaam https://www.fun.be/acties/sinterklaas-en-de-verdwenen-schoentjes  (hierna: ”website”) van 12/10/2015 tot en met 31/10/2015 (hierna: “de duurtijd”).

De Algemene Voorwaarden worden aan de deelnemer gecommuniceerd en zijn ten allen tijde raadpleegbaar op https://www.fun.be/acties/sinterklaas-en-de-verdwenen-schoentjes. Bij deelname verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

ONDERWERP WEDSTRIJD 
In het kader van deze actie, organiseert Fun van 12/10/2015 tot en met 31/10/2015 een wedstrijd onder de naam 'Wedstrijd Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes'.

DEELNAMEVOORWAARDEN 
Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar, met uitzondering van alle personen die direct of indirect meegewerkt hebben aan de realisatie van deze wedstrijd, hun familieleden of medewerkers van Fun. Indien de deelnemer niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dient deze de voorafgaande, expliciete toestemming te bekomen van zijn/haar ouder of voogd. Fun is gerechtigd deze toestemming ten allen tijde op te vragen.

BEKENDMAKING VAN DEZE WEDSTRIJD 
Deze wedstrijd wordt aangekondigd op  de Facebookpagina van Fun.

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD 
Deze wedstrijd heeft als doel de deelnemers met de meeste stemmen op hun inzending, als winnaar aan te duiden. Aan de wedstrijd kan slechts 1 keer deelgenomen worden. Er zijn in totaal 25 winnaars.

PRIJZEN 
De prijs, toegekend aan de winnaars, kan op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kan deze prijs, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. De prijs is niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De foto’s, afbeeldingen, de opgegeven waarden van de prijzen is puur indicatief en niet-bindend! De winnaars worden vóór 15/11/2015 persoonlijk verwittigd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS – RECHT OP AFBEELDING

De persoonsgegevens die Fun verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een klantenbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan FUN de toestemming tot publicatie van zijn naam en adres alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

UITSLUITING EN VERVOLGINGEN 
Fun houdt zich/het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze wedstrijd belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing of fraude pleegt in de actie zoals in dit reglement omschreven.
De deelnemers die meer dan één keer deelnemen aan de wedstrijd, worden uitgesloten van de wedstrijd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Fun houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van Fun. Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt. Fun wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs

AANVAARDEN VAN HET HUIDIGE REGLEMENT 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de organisatoren moet genomen worden in het kader van deze wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Over elementen die in dit reglement niet zijn voorzien, zal de organisator in laatste aanleg beslissen. Er zal geen communicatie gebeuren met betrekking tot deze wedstrijd.

WEDSTRIJDADRES 
Elke klacht over deze wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: Fun Belgium nv, "wedstrijd Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes”, Koning Albert l-laan 244, 8200 Brugge

WETGEVING EN RECHTBANK 
Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De wedstrijd op zich kan echter niet het onderwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zijn de Rechtbanken van Brugge.

Betaal veilig makkelijk en snel

25-02-2021 08:48:47 Europe/Brussels +0100